Uudsete juuretiste isolatsioon taimsete piimalaadsete toodete fermenteerimiseks (VegeFerm) 2014-2020.4.02.21-0343
Projekti lühikirjeldus: Taimsete piima- ja lihaanaloogtoodete arendus on hüppeliselt tõusnud ja veelgi tõusmas kõikjal maailmas. Hetkel turul olevad starterkultuurid on algselt isoleeritud piimast ja nad ei taga taimsete analoogtoodete suurepärast fermenteerimist ning seega on vaja leida taimedest pärit tüvesid või mikroobseid koosluseid, mis taimsetes maatriksites hästi töötaksid. Juuretisena kasutatavate bakteritüvede puhul on oluline kiire kasv, hapendamisvõime, antinutrientide lagundamine ja sobivate sensoorsete omaduste tekkimine. Sensoorsete omaduste puhul on oluline piimatoodetele sarnaste tekstuuride, maitsete ja aroomide moodustumine, mistõttu on lisaks uute tüvede isoleerimisele projekti alguses üheks eesmärgiks võimalikult täpselt kaardistada piimatoodete sensoorsed ja molekulaarsed omadused.
Eesmärk: Projekti eesmärk on töötada välja kõrge läbilaskevõimega meetoditest koosnev platvorm taimset päritolu bakteritüvede ja koosluste isolatsiooniks, iseloomustamiseks ja kohandamiseks taimepõhistes toorainetes selleks, et luua alus uudsete taimsete piimatoodete arendamiseks ja tootmiseks.
Fondi nimetus: Euroopa Regionaalarengu Fond
Toetuse summa: 360 106,08 EUR
Tervisekonto 2014-2020.4.02.21-0338
Projekti lühikirjeldus: Heaoluühiskonna krooniliste haiguste osakaal suureneb elanikkonna seas igal aastal, mille üheks põhjuseks on mitte-tervislik toitumine ja elustiil. Samas puuduvad lihtsasti hallatavad meetodid haiguste ennetamiseks. Heaoluteenuste vallas on puudu nii usaldusväärsest infost, mida oma tervise parandamisel aluseks võtta, kui ka toimivatest tehnilistest lahendustest, mis aitaksid inimesel igapäevaselt jälgida oma elustiiliharjumusi ning võtta ette korrigeerivaid tegevusi.
Eesmärk: Projekti taotleja Elsavie eesmärgiks on luua ennetusele keskendunud tervise ja heaolu platvorm „Tervisekonto", mis annab kasutajale kontrolli oma terviseandmete üle ning võimaldab tal usaldusväärsete partnerite toel õigeid otsuseid teha.
TFTAK pikaajalisem eesmärk on luua toitumisuuringute platvorm, mille abil saab analüüsida uute toitude või toidukomponentide mõju inimese tervisele. Loodava andmekogumissüsteemi ning arendatavate algoritmide ja mikrobioomisõbralike toitudega/toitumiskavadega tahame ära näidata, et mikrobioomi ja teisi tervisenäitajaid on võimalik parandada soovitud suunas.
Tulemus: Elsavie jaoks valmib Tervisekonto turvaline ja kasutajasõbralik haldussüsteem ning andmeanalüüsisüsteem, mille abil saab kliendile tema tervisenäitajate põhjal toitumissoovitusi anda. TFTAK töö tulemusel valmivad mugavad ja kiired toitumisandmete kogumise ja analüüsi meetodid. Samuti on üheks tulemuseks in vitro toidukomponentide testimismeetod, mille abil saab hinnata valitud toidukomponentide mõju inimese seedetrakti mikrobiootale. Toidukomponentide ja mikrobioomi vaheliste seoste leidmine on peamine alus algoritmide loomiseks, mille abil saab inimese terviseandmete põhjal automaatselt arvutada toitumissoovitusi. Selle jaoks loob TFTAK ka andmebaasid ja kriteeriumid tervisenäitajate kogumiseks ning valitud terviseprobleemide lahendamiseks.
Fondi nimetus: Euroopa Regionaalarengu Fond
Toetuse summa: 1 298 343,75 EUR
Probiootiliste mikroobsete koosluste tööstusliku tootmise optimeerimise platvormi loomine (CoFerm) 2014-2020.4.02.21-0406
Projekti lühikirjeldus: Inimese soolekoosluste uurimine on viimaste aastate vältel oluliselt intensiivistunud. Kuid hetkel puudub tehnoloogia, mis võimaldab uue põlvkonna probiootikume efektiivselt kooslusena toota. Olemasolevad lahendused tuginevad suuresti üksikute liikide tootmisele ning hilisemale kokku segamisele. Sellist lähenemist on raske rakendada, kui on vaja toota kümneid ja isegi sadu liike. TFTAKile ja meie klientidele huvipakkuvad kooslused on erinevad, seetõttu on oluline arendada laiapõhjaline platvorm, mis võimaldab võimalikult lühikese ajaga arendada välja koosluste tootmisprotsessid. Toodetud liikide arvukuse koosluses määravad meie lahenduses ära igale liigile omased spetsiifilised kasvusubstraadid. Lisaks sellele lähtub TFTAKi tehnoloogia rakkude ainevahetuse modelleerimisest ning loomulike metaboolsete vastastikmõjude tuvastamisest.
Eesmärk: Käesoleva projekti eesmärgiks on arendada platvorm, mis võimaldab efektiivselt välja arendada kasvukeskkonnad ja -tingimused, mis tagavad stabiilsete koosluste tootmise tööstuslikul tasemel. Platvormi väljaarendamiseks on eelnevate uuringute käigus loodud inimese seedetrakti lihtsustatud 25-st bakterist koosnev mudelkooslus. Seda kasutatakse tootmisprotsesside optimeerimisel baaskooslusena, mille näitel demonstreeritakse platvormi võimekust.
Fondi nimetus: Euroopa Regionaalarengu Fond 
Toetuse summa: 232 964 EUR
Inaktiivsete pärmitoodete rakendusvõimaluste laiendamine 2014-2020.4.02.21-0375
Projekti lühikirjeldus: Projekti raames läbiviidavate liha-analoogtoodete arenduste puhul on eesmärkideks kasutada pärmitooteid nii võimalike aroomi eellasühenditena, struktuuri andvate komponentidena kui ka kõrvalmaitsete ja -aroomide maskeerijana. Pärmiekstraktide paremaks rakendamiseks mikroorganismide söötmekomponendina arendatakse välja platvorm, mis võimaldab luua igale huvipakkuvale bakteriliigile sobilik pärmiekstrakt, lähtudes selle ainevahetuse iseärasustest.
Eesmärk: Projekti eesmärk tootmispartneri jaoks on tõsta inaktiveeritud pärmitoodete (pärmiekstraktid, autolüsaadid, inaktiivne pärm) rakendusvõimalusi, seda läbi kasutuse taimsete analoogtoodete arenduses ja tööstusliku bakterite kasvusöötmete komponendina. TFTAK-i pikaajaline eesmärk on tõsta oma kompetentsi kvaliteetsete lihaanaloogtoodete arendamiseks, ning arendada platvorm pärmiekstraktide koostise optimeerimiseks ja teadlikumaks kasutamiseks bakterite kultiveerimisel.
Tulemus: Üheks projekti põhitulemiks on olemasolevate pärmitoodete kasutusvaldkondade täiendav kaardistamine, mis võimaldab Salutaguse Pärmitehasel pakkuda oma klientidele personaalset lähenemist - projektist saadav lisainfo võimaldab toodete spetsifikatsiooni oluliselt täpsustada ning tänu sellele soovitada klientidele nende vajadusi kõige paremini rahuldavaid tooteid seda nii kasvusöötmete kui taimsete toitude kontekstis.
Väljaarendatav tehnoloogiaplatvorm võimaldab tulevikus kohandada pärmiekstrakte ükskõik millistele mikroorganismide liikidele, mis on tulevikus tööstuslikust seisukohast olulised, luues pikaajalise kasu nii tööstuspartnerile kui ka TFTAKile. Lisaks, käesolev rakendusuuring aitab TFTAK-i luua kompetentsi maitsvate taimsete alternatiivtoodete arendamiseks, mis võimaldab edaspidi oma klientidele pakkuda veelgi kvaliteetsemat arendusteenust.
Fondi nimetus: Euroopa Regionaalarengu Fond
Toetuse summa: 1 015 640,47 EUR
Better Fish – taimse kalaalternatiivi tootearendus (RE.5.02.21-0162, E115609)
Projekti lühikirjeldus: Projekti Better Fish raames arendatakse välja filamentsete seente kultiveerimise tehnoloogia ning luuakse kõrge toiteväärtuse ja heade sensoorsete omadustega alternatiivid kalafileele, mis on kõrge valgusisaldusega, sisaldavad vetikatest pärinevaid asendamatuid rasvhappeid ja D-vitamiini. Projekti tulemusena jõuavad turule uue põlvkonna taimsed tooted, mis on ühtaegu maitsvad, keskkonnasõbralikud ja tervislikud.
Eesmärk: Projekti eesmärgiks on arendada täistaimne alternatiiv kalafileele, mis põhineb filamentsete seente kultiveerimisel. Seente biomassi tootmiseks kasutatakse kasvusubstraadina toiduainetetööstuse kõrvalsaadusi ning toiteväärtuse tõstmiseks ja organoleptiliste omaduste parendamiseks lisatakse kapsuleeritud mikrovetikaid, mis sisaldavad kasulikke rasvhappeid ja vitamiine.
Tulemus: Projekti tulemusena arendatakse välja täistaimse kõrge toiteväärtusega kalafilee alternatiivi tootmise tehnoloogia ning lõpptoodete prototüübid. Lahendus on uudne, kuna tehnoloogia võimaldab valmistada tooteid, mis jäljendavad kala nii maitselt, tekstuurilt kui toiteväärtuselt ning on samas väiksema keskkonnamõjuga. Kõrvalsaaduste ja tahkefaasilise kultiveerimise kombineerimine võimaldab olulisel määral langetada tootmiskulusid, mis tagab toodete konkurentsieelise.
Fondi nimetus: Eurostars-2
Toetuse summa: 597 640 EUR
VTA EU53368
Projekti lühikirjeldus: Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse turundustegevused keskenduvad kliendiportfelli väärtuse kasvatamisele ning kuni kahe uue suurkliendi kinnistamisele. Lisaks on prioriteediks uute toodete ja teenuste (uute ärivaldkondade) testimine ja turule toomine, omatoodete arendus ning müügikanalite loomine. Selle saavutamiseks peame võtmetegevusteks müügi- ja turundusvõimekuse parandamist ettevõttes eesmärkide saavutamiseks.
Eesmärk: Toidu- ja Fermentatsioonitehnoloogia Arenduskeskuse turundustegevuste ja müügipotsensiaali tõstmise abil kliendiportfelli väärtuse kasvatamine ning uute suurklientide kinnistamine.
Tulemus: Realiseerime oma eesmärke läbi regulaarse publikatsioonide avaldamise, konverentsidel ja erialastel seminaridel tehtavate ettekannete, edulugude avaldamise laiemas meedias ning messidel ja konverentsidel aktiivselt osaledes. Lisaks on tähtsal kohal konverentside korraldamine ning Eesti sihtgrupile sobiva seminaride formaadi välja töötamine. Kõigi eelnevate tegevuste juures on oluliseks toetavaks tegevuseks leitavuse parandamine online kanalites (koduleht, Facebook ja LinkedIn). Turundustegevuste paremaks planeerimiseks on loodud turundusstrateegia, tegevuskava ning planeeritud ressursid strateegias seatud eesmärkide saavutamiseks. Turundusstrateegia keskendub ennekõike TFTAKi tuntuse kasvatamisele meie sihtgrupi hulgas, parandamaks konkurentsivõimet ja tõustmaks teadusarendusteenuse ekspordipotentsiaali, mille abil saame kinnistada enda juurde mõjukamaid kliente teadusmahukamate arendusprojektidega.
Fondi nimetus: Euroopa Regionaalarengu Fond
Toetuse summa: 113 695,00 EUR