PRIVAATSUSPOLIITIKA

Viimati muudetud 03.05.2022

Toidu- ja Fermentatsiooni­tehnoloogia Arenduskeskus (TFTAK), Mäealuse 2/4, 12618 Tallinn, Eesti, e-post: info@tftak.eu

1. Üldsätted

1.1 Käesolev privaatsuspoliitika reguleerib isikuandmete kogumist, töötlemist ja säilitamist käsitlevaid põhimõtteid. Isikuandmeid kogub ja töötleb Toidu- ja Fermentatsiooni­tehnoloogia Arenduskeskus haldur (edaspidi: volitatud töötleja).

1.2 Andmesubjekt privaatsuspoliitika tähenduses on klient või muu füüsiline isik, kelle isikuandmeid andmetöötleja töötleb.

1.3 Klient privaatsuspoliitika tähenduses on igaüks, kes ostab andmetöötleja kodulehelt kaupu või teenuseid.

1.4 Andmetöötleja järgib õigusaktides sätestatud andmete töötlemise põhimõtteid, muu hulgas töötleb andmetöötleja isikuandmeid seaduslikult, õiglaselt ja turvaliselt. Andmetöötleja on võimeline kinnitama, et isikuandmeid on töödeldud vastavalt õigusaktides sätestatule.

2. Isikuandmete kogumine, töötlemine ja säilitamine

2.1. Isikuandmed, mida andmetöötleja kogub, töötleb ja säilitab, on kogutud elektrooniliselt, peamiselt kodulehe ja e-posti vahendusel.

2.2. Oma isikuandmete jagamisega annab andmesubjekt andmetöötlejale õiguse koguda, korraldada, kasutada ja hallata privaatsuspoliitikas määratletud eesmärgil isikuandmeid, mida andmesubjekt otse või kaudselt kodulehel kaupu või teenuseid ostes andmetöötlejale jagab.

2.3. Andmesubjekt vastutab selle eest, et tema poolt esitatud andmed oleksid täpsed, õiged ja terviklikud. Teadlikult valeandmete esitamist peetakse privaatsuspoliitika rikkumiseks. Andmesubjekt on kohustatud andmetöötlejat viivitamatult teavitama esitatud andmete muutumisest.

2.4. Andmetöötleja ei vastuta andmesubjekti poolt valeandmete esitamisest põhjustatud kahju eest andmesubjektile või kolmandatele osapooltele.

3. Klientide isikuandmete töötlemine

3.1. Andmetöötleja võib töödelda järgmisi andmesubjekti isikuandmeid:

- telefoninumber ja e-posti aadress;

- kauba kohaletoimetamise aadress;

- pangakonto number;

- kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);

- klienditoeandmed;

- demograafilised andmed.

3.2. Lisaks eeltoodule on andmetöötlejal õigus koguda kliendi kohta andmeid, mis on kättesaadavad avalikes registrites.

3.3. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on isikuandmete kaitse üldmääruse paragrahv 6 lg 1 p-d a), b), c) ja f):

(a) andmesubjekt on andnud nõusoleku töödelda oma isikuandmeid ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil;

(b) isikuandmete töötlemine on vajalik andmesubjekti osalusel sõlmitud lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimisele eelnevate meetmete võtmiseks vastavalt andmesubjekti taotlusele;

(c) isikuandmete töötlemine on vajalik volitatud töötleja juriidilise kohustuse täitmiseks;

(f) isikuandmete töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul, kui andmesubjekt on laps.

3.4. Töötlemise eesmärk – turvalisus ja ohutus

3.4.1. Töötlemise eesmärk – turvalisus ja ohutus

Isikuandmete säilitamise maksimaalne kestus – vastavalt seaduses sätestatud tingimustele.

3.4.2. Töötlemise eesmärk – tellimuste töötlemine

Isikuandmete maksimaalne säilitamisaeg – kuni viis aastat pärast ärisuhte lõppu.

3.4.3. Töötlemise eesmärk on tagada e-poe teenuste toimimine

Isikuandmete maksimaalne säilitamisaeg – kuni viis aastat pärast ärisuhte lõppu.

3.4.4. Töötlemise eesmärk – kliendihaldus

Isikuandmete maksimaalne säilitamisaeg – kuni viis aastat pärast ärisuhte lõppu.

3.4.5. Töötlemise eesmärk – finantstegevus, raamatupidamine

Isikuandmete säilitamise maksimaalne kestus – vastavalt seaduses sätestatud tingimustele.

3.4.6. Töötlemise eesmärk – turundus

Isikuandmete maksimaalne säilitamisaeg – kuni viis aastat pärast ärisuhte lõppu.

3.4.7. Töötlemise eesmärk – tarbijakatsete korraldus

Isikuandmete maksimaalne säilitamisaeg – kuni viis aastat pärast ärisuhte lõppu.

3.5. Andmetöötlejal on õigus klientide isikuandmeid jagada kolmandate isikutega, kelleks on näiteks volitatud andmetöötlejad, raamatupidajad, transpordi- ja kullerettevõtted, ülekandeteenuseid pakkuvad ettevõtted. Andmetöötleja on isikuandmete vastutav töötleja.

3.6. Andmesubjekti isikuandmete töötlemisel ja säilitamisel rakendab andmetöötleja organisatoorseid ja tehnilisi meetmeid, mis tagavad isikuandmete kaitse juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, muutmise, avalikustamise ja mis tahes muu ebaseadusliku töötlemise eest.

3.7. Andmetöötleja säilitab andmesubjektide andmeid sõltuvalt töötlemise eesmärgist, kuid mitte kauem kui 5 aastat.

4. Andmesubjekti õigused

4.1. Andmesubjektil on õigus saada ligipääs oma isikuandmetele ning nendega tutvuda.

4.2. Andmesubjektil on õigus saada informatsiooni tema isikuandmete töötlemise kohta.

4.3. Andmesubjektil on õigus täiendada või parandada ebatäpseid andmeid.

4.4. Kui andmetöötleja töötleb andmesubjekti isikuandmeid andmesubjekti nõusoleku alusel, siis on andmesubjektil õigus igal ajal nõusolek tagasi võtta.

4.5. Andmesubjekt võib oma õiguste kasutamiseks võtta ühendust e-poe klienditoega aadressil .

4.6. Andmesubjektil on oma õiguste kaitseks võimalik esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile.

5. Lõppsätted

5.1. Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

5.2. Andmetöötlejal on õigus andmekaitsetingimusi osaliselt või täielikult muuta, teavitades andmesubjekte muudatustest kodulehe www.tftak.eu kaudu.